Apollo LakeのCeleron J3455を搭載

Apollo LakeのCeleron J3455を搭載