R7 260XのGPU-Z v0.7.3実行画面

R7 260XのGPU-Z v0.7.3実行画面