R9 270XのGPU-Z v0.7.3実行画面

R9 270XのGPU-Z v0.7.3実行画面