PCIe+NVMeでレイテンシを大きく削減できる

PCIe+NVMeでレイテンシを大きく削減できる