Atom Z2760搭載のスライド型コンバーチブルUltrabook「Tab-book H160」

Atom Z2760搭載のスライド型コンバーチブルUltrabook「Tab-book H160」