30kg近い鉄アレイを乗せ、優れた堅牢性をアピール

30kg近い鉄アレイを乗せ、優れた堅牢性をアピール