Temashを説明するスライド。Hondoに比べて倍のパフォーマンスアップを実現している。

Temashを説明するスライド。Hondoに比べて倍のパフォーマンスアップを実現している。