Lenovoが試作したAtom Z2460搭載10型タブレット

Lenovoが試作したAtom Z2460搭載10型タブレット