IMW 2011の会場であるHyatt Regency HotelのConference Center

IMW 2011の会場であるHyatt Regency HotelのConference Center