PX-K100はモノクロカートリッジを2本搭載し、高速印刷を行なう

PX-K100はモノクロカートリッジを2本搭載し、高速印刷を行なう