ROG Keystoneは、本体右側面に取り付けられている

ROG Keystoneは、本体右側面に取り付けられている