USB Type-Aポート下が「プライバシースイッチ」

USB Type-Aポート下が「プライバシースイッチ」