5GやAR/VR、AI、ハイエンドゲーミングなどが需要をけん引する

5GやAR/VR、AI、ハイエンドゲーミングなどが需要をけん引する