Skylake世代のCPUに刷新された「ES15」。本体色が3色追加された

Skylake世代のCPUに刷新された「ES15」。本体色が3色追加された