ATOKインサイトは、参照するアプリを終了した場合自動的に参照がオフになる

ATOKインサイトは、参照するアプリを終了した場合自動的に参照がオフになる