「Radiant STX2400B150/2500H170」

「Radiant STX2400B150/2500H170」