HP Pavilion 500(右)とHP Pavilion Slimline 400(左)

HP Pavilion 500(右)とHP Pavilion Slimline 400(左)