FIDELIXの+15V 3端子レギュレータなど。左からLM317T、LM338T、7812S、そしてFIDELIXの+15V 3端子レギュレータ

FIDELIXの+15V 3端子レギュレータなど。左からLM317T、LM338T、7812S、そしてFIDELIXの+15V 3端子レギュレータ