YouTubeで動画を全画面表示した状態。再生/一時停止ボタンが継ぎ目の部分に来るので極めて押しにくい

YouTubeで動画を全画面表示した状態。再生/一時停止ボタンが継ぎ目の部分に来るので極めて押しにくい