Mosel Vitelic製のファストページDRAM「V53C8125HK35」

Mosel Vitelic製のファストページDRAM「V53C8125HK35」