UV-EPROM内蔵マイコン(UV-EPROMマイコン)の基本構成と概要。パッケージには、高価なガラス窓つきセラミックパッケージが使われた

UV-EPROM内蔵マイコン(UV-EPROMマイコン)の基本構成と概要。パッケージには、高価なガラス窓つきセラミックパッケージが使われた