NommoとNommo Chromaのサテライトはシングルスピーカ仕様

NommoとNommo Chromaのサテライトはシングルスピーカ仕様