RGBカメラ、深度センサー、魚眼レンズが搭載される予定

RGBカメラ、深度センサー、魚眼レンズが搭載される予定