NECパーソナルコンピュータのAtom Z2760搭載「VersaPro JタイプVT」

NECパーソナルコンピュータのAtom Z2760搭載「VersaPro JタイプVT」