Maximus V Extreme。Intel Z77 Expressチップセット搭載のOC向け製品。リアルタイムで誰かとオーバークロックを競い合うソフトも同梱される

Maximus V Extreme。Intel Z77 Expressチップセット搭載のOC向け製品。リアルタイムで誰かとオーバークロックを競い合うソフトも同梱される